Условия за ползване

Общи условия за ползване на интернет магазина www.spelta.biz и извършването на покупки на стоки през него
1. Предмет и правно значение
1.1. Настоящите Общи условия са приети от „Нетеа“ ЕООД на основание чл. 16 от Закона за задълженията и договорите и чл. 298 от Търговския закон и уреждат:
• условията за ползване на уебсайта www.spelta.biz от потребителите на предлаганите от него услуги;
• условията, реда и начина за сключване на договори за покупко-продажба между „Нетеа“ ЕООД и потребителите на уебсайта www.spelta.biz;
• правата и задълженията на „Нетеа“ ЕООД и на съответните потребители по сключените помежду им договори за покупко-продажба, включително, сроковете и начините за доставка на поръчаните стоки, тяхното плащане и получаване, условията и реда за предявяване на рекламации и връщане на закупени продукти.
1.2. Приемането на настоящите Общи условия от потребителите на уебсайта www.spelta.biz е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между „Нетеа“ ЕООД и съответния потребител и за извършването на доставка на поръчаните стоки.
„Нетеа“ ЕООД има право, но не е задължено да влиза в правоотношения и да извършва доставки спрямо потребители, които не са приели настоящите Общи условия.
Приемането на настоящите Общи условия от потребителите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) “Съгласен съм с Общите условия” в рамките на процедурата по подаване на съответна поръчка за покупка и след като потребителят е въвел изискваните от процедурата лични данни. С приемането на Общите Условия потребителят изразява съгласие за сключване на договор от разстояние.
1.3. Общите условия са публикувани на видно място на уебсайта www.spelta.biz и са достояние на всеки посетител.
1.4. Публикуването на стоки на уебсайта www.spelta.biz се счита за публична покана към потребителите да отправят до „Нетеа“ ЕООД съответно предложение за сключване на договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон.
1.5. Маркирането на полето (чекбокса) “Съгласен съм с Общите условия” в рамките на процедурата по подаване на поръчка за покупка създава необорима презумпция, че потребителят се е запознал с Общите условия, преди да ги приеме. С маркирането на полето (чекбокса) “Съгласен съм с Общите условия” потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.
2. Данни за „Нетеа“ ЕООД и за уебсайта www.spelta.biz
“Spelta.biz” е уебсайт за електронна търговия – продажба и доставка на публикуваните в него стоки.
Уебсайтът www.spelta.biz е собственост на „Нетеа“ ЕООД, Булстат: 201185689, седлище и адрес на управление: гр. София, Община Студентска, ул. „Христо Вакарелски“ 3, МОЛ: Явор Симеонов.
Всички стоки, предлагани за продажба чрез уебсайта www.spelta.biz, са собственост на „Нетеа“ ЕООД и се продават от негово име.
3. Обект на продажба. Основни характеристики на предлаганите стоки. Цени и транспортни разходи, невключени в цената.
3.1. Обект на продажба чрез уебсайта www.spelta.biz са обявените на него стоки към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на потребителя. Стоките, обект на продажба чрез сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики.
3.2. Основните характеристики на стоките, предлагани чрез уебсайта www.spelta.biz, са описани в самия него, в раздела За продуктите и в съответните подраздели за отделните видове продукти.
3.3. Цените на стоките, предлагани чрез уебсайта www.spelta.biz, са посочени в самия него, в раздела за съответния вид стока. Цените са с включен ДДС. Единичната и общата цена на съответните стоки, предмет на конкретна поръчка за покупка, се визуализират и в рамките на процедурата по нейното оформяне и подаване от потребителя.
„Нетеа“ ЕООД има право да променя едностранно посочените на уебсайта www.spelta.biz цени, като промяната на цените има сила само за поръчки, направени след нейното обявяване на уебсайта.
3.4. Цените по т. 3.3. не включват транспортните разходи по доставката, които се начисляват и заплащат от потребителя в допълнение към посочените цени, освен ако не е изрично посочено друго в описнието на даден продукт.
3.5. Отправеното от „Нетеа“ ЕООД чрез уебсайта www.spelta.biz публична покана съгласно чл. 290, ал. 1 от ТЗ е валидна до изчерпване на количествата от съответната стока. Обявените цени са валидни до тяхната евентуална промяна от „Нетеа“ ЕООД, като във всички случаи промяната на цените не засяга вече потвърдените поръчки за покупка.
4. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Общи задължения на „Нетеа“ ЕООД във връзка със защитата на личните данни на потребителите и спазването на конфиденциалност
„Нетеа“ ЕООД и уебсайтът www.spelta.biz защитават личните данни на потребителите, станали известни при попълване на електронната форма за подаване на поръчка за покупка, според регламент GDPR 2016/679 на ЕП.
4.1. Личните данни се използват само и единствено за обработка и проследяване на поръчките на потребителя.
• Имейла служи за вход в профила на Потребителя, където да следи поръчките си, както и за да получава информация и потвърждаване за направена вече такава.
• Телефонния номер се използва за потвърждаване на поръчката преди изпращане.
• Имената, телефонния номер и посочения адрес се използват от куриерската фирма за достaвката на поръчката.
4.2. „Нетеа“ ЕООД гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен при наличието на изрично писмено съгласие на потребителя или, ако информацията се изисква от компетентен държавен орган в рамките на правомощията му по закон.
4.3. Личните данни се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство („ЕИП“), но също така могат да бъдат прехвърлени и обработвани в страна извън ЕИП. Всеки случай на прехвърляне на личните данни ще се извършва в съответствие с приложимите закони.
4.4. В случай, че Потребителя желае да закрие профила си на нашият сайт, и съответно да бъдат изтрити личните му данни, той изпраща писмена молба по емаил и „Нетеа“ ЕООД ще закрие профила и ще изтрие всички лични данни в 30 дневен срок, след което ще уведоми Потребителя.
5. Общи задължения на потребителите във връзка с ползването на уебсайта www.spelta.biz и покупката на стоки
5.1. Уебсайтът www.spelta.biz може да бъде ефективно използван за подаването на поръчки за покупка на предлаганите от него стоки само след като съответният потребител изпрати надлежно попълнена електронна форма за съответната поръчка, съдържаща:
• вида и броя на стоките, предмет на поръчката за покупка;
• единичната и общата крайна цена на поръчаните стоки;
• името на потребителя;
• валиден електронен адрес на потребителя;
• телефонен номер на потребителя;
• адрес за получаване поръчаната стока или адрес на избран офис на фирмата-куриер;
• данни за избрания от потребителя начин на плащане – 100% авансово по банков път или с наложен платеж при получаване на доставката;
• в случай, че потребителят избере да плати цената на стоката по банков път – изрично изявление, че същият е съгласен да плати цената авансово;
• в случай, че потребителят избере да плати цената на стоката по банков път – Нетеа ЕООД е задължена да издаде фактура. За издаването на фактура на физическо лице са необходими имената по лични документи и ЕГН на получателя. За издаването на фактура на юридически лица са необходими наименование/фирма, булстат, адрес, МОЛ, име на получател;
• изрично съгласие на потребителя за сключване на договор за продажба от разстояние (чл. 48 ЗЗП);
• данни за издаване на фактура – в случай, че потребителят желае издаването на фактура.
Попълването на непълни, неверни или сгрешени данни в поръчката за покупка прави същата невалидна и освобождава „Нетеа“ ЕООД от всякакви задължения, свързани с нейното приемане и/или изпълнение.
5.2. Поръчката за покупка на стоки през уебсайта www.spelta.biz може да бъде подадена само след като потребителят се запознае с настоящите Общи условия и ги приеме чрез маркирането на полето (чекбокса) “Съгласен съм с Общите условия” преди изпращането на съответната поръчка по електронен път.
5.3. Уебсайтът www.spelta.biz не позволява изпращането на поръчки при наличието на непълноти в данните по т. 5.1. или при липсата на изявление за приемане на Общите условия.
5.4. Поръчката за покупка се счита за предложение от страна на потребителя за сключване на съответен договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 ТЗ. Поръчката за покупка не обвързва „Нетеа“ ЕООД и уебсайта www.spelta.biz до момента на нейното потвърждение от „Нетеа“ ЕООД съгласно т. 6.1.
5.5. Поръчката за покупка е електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, съдържащо оферта за покупка, съгласно съдържанието на поръчката.
6. Проверка за верността на предоставените от потребителя данни и автентичността на поръчката. Приемане на предложението на потребителя за сключване на договор за покупко-продажба
6.1. След получаване на поръчката „Нетеа“ ЕООД и уебсайтът www.spelta.biz извършват проверка за автентичността на поръчката, нейната валидност и верността на посочения адрес за доставка, като се свързват с потребителя на посочения от него електронен адрес или телефон.
В случай, че потребителят е посочил, че ще извърши плащането по банков път, „Нетеа“ ЕООД изпраща данните за банковата сметка, по която следва да бъде извършено плащането и проформа фактура – основание за заплащане за стоките в поръчката. В тези случаи срокът за извършване на доставката започва да тече от момента на заверяването на банковата сметка на „Нетеа“ ЕООД с дължимата сума.
В съответното платежно нареждане или вносна бележка потребителят задължително посочва номера на проформа фактурата.
При спазване на условията по т. 5.1. поръчката за покупка се счита за приета от „Нетеа“ ЕООД и подлежаща на изпълнение от момента на изпращане на електронното потвърждение на поръчката от страна на „Нетеа“ ЕООД.
6.2. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работния ден, следващ подаването на поръчката, „Нетеа“ ЕООД ще уведоми потребителя за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от потребителя електронен адрес или на посочения телефонен номер. В съобщението се посочва и срокът, в който доставката може да бъде извършена. В тези случаи потребителят има право да се откаже от подадената поръчка, да я потвърди, като приеме съответния нов срок за доставка или да поръча друга, налична стока.
7. Сключване на договорите за покупко-продажба
7.1. Договорът за покупко-продажба се счита за сключен в момента, в който „Нетеа“ ЕООД изпрати електронно потвърждение за приемане на поръчката за покупка на посочения в нея електронен адрес, освен в случаите по т.7.2 и т.7.3.
8. Права и задължения на страните
8.1. „Нетеа“ ЕООД се задължава:
• да прехвърли на потребителя собствеността на стоката, предмет на сключения договор за покупко-продажба от разстояние;
• да достави в срок съответната стока
• да осигури съответствие на закупената стока със сключения договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 106 от Закона за защита на потребителите.
8.2. Потребителят се задължава
• да посочи пълни, точни и верни данни по т. 5.1.;
• да плати цената на поръчаната от него стока;
• да заплати разходите по доставката, при наличие на такива;
• да осигури достъп и възможност за получаване на стоката лично от него или от друго лице, което той надлежно е овластил за това;
9. Извършване на доставките. Получаване на стоката
9.1. Срок за доставка
9.1.1. „Нетеа“ ЕООД доставя стоките по подлежащите на изпълнение (потвърдени) поръчки с куриер до 3 работни дни след сключването на договора за покупко-продажба.
Изключение от този срок е допустимо по отношение на стоките, които се изработват по поръчка на клиента (включително и от каталога на сайта) или съобразно с неговите индивидуални изисквания. При поръчка на такава специфична изработена стока, както и за всички видове матраци, при всяко запитване или заявка клиента ще бъде уведомен за индивидуалния срок на изработка на заявения артикул. Тези стоки, сред които се включват и всички видове матраци, не са налични на склад, а се изработват за всеки клиент при конкретна поръчка.
9.1.2. При изработка по поръчка на клиента или cъoбpaзнo с нeгoвитe индивидyaлни изиcĸвaния срока на доставка е 3 работни дни след изтичане на деня, съгласуван между двете страни като последен ден за изработка на стоката.
При поръчка на матраци срока за доставка варира между 14 до 30 работни дни, като в седмичен срок след потвърждаване на поръчката от страна на клиента същият ще бъде уведомен по телефона и/или по email за индивидуалния срок на доставка за избраният от него артикул.
9.2. Поръчаната стока може да бъде получена само от:
• купувача;
• лице, което е изрично овластено от купувача да получи стоката с надлежно писмено пълномощно;
• лице, което изрично потвърди автентичността и идентичността на поръчаната стока и се съгласи да я заплати в брой от името на купувача;
• лице, което представи оригинал на заверено от банка преводно нареждане или вносна бележка за заплащане на цената на доставената стока.
9.3. В случай, че плащането на цената на стоката не е извършено по банков път, цената се заплаща на куриера при доставянето й. По същия начин се заплащат и транспортните разходи по доставката.
10. Отказ за получаване на поръчана и доставена стока. Отказ от договора.
10.1. Клиентът има право да откаже получаването на стоката, предмет на подадена от него поръчка, когато:
а) доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от потребителя и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
б) цената, която потребителят следва да заплати, не съответства на дължимата цена;
в) потребителят е физическо лице и упражни правото си по т. 10.2.
За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката, в който се описват причините за отказа. В случаите по буква “а” по-горе и ако потребителят не изяви друга воля, стоката подлежи на заменяне с такава, която съответства на договореното. Разходите по заменянето на стоката са за сметка на „Нетеа“ ЕООД.
10.2. В случай, че потребителят е физическо лице, той има право да се откаже от договора за покупко-продажба в срок от 7 работни дни от датата на доставката. В тези случаи разходите по връщането на продукта са за сметка на купувача. Продуктът трябва да бъде във вида, в който е доставен – опаковката му да не бъде нарушена (опаковката на пратката може да бъде отваряна), да не бъде зацапана или повредена по друг начин. Правото по тази точка може да се упражни и чрез отказ да бъде приета дадена доставка.
10.3. В случаите по т. 10.1. и т. 10.2., ако потребителят е заплатил цената на стоката, „Нетеа“ ЕООД възстановява платените суми в срок от 10 работни дни. В случай, че потребителят е отказал да приеме стоката поради несъответствието й с уговореното и същата подлежи на замяна, се прилага съответно т. 6 и се извършва нова доставка.
10.4. При връщането продуктът трябва да бъде съпроводен с оригиналния счетоводен документ (касова бележка или фактура), с който е получен. При липса на този документ, пратката от куриерите ще бъде отказана.
11. Рекламации
Рекламациите за недостатъци на доставена от „Нетеа“ ЕООД стоки се извършват на основанията и по реда, предвидени в Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите и останалите приложими нормативни актове.
12. Разрешаване на спорове
На основание чл. 117, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс споровете между „Нетеа“ ЕООД и лица, които не са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, се разрешават от компетентните съдилища в гр. Варна.
13. Връзка с нас
Офис: София, ул. Бистрица 9, офис 1, Нетеа ЕООД.
Само с предварителна уговорка.
Телефон: 0897 002 441
Email: sales@spelta.biz
Работно време: От понеделник до петък, 9:00 – 18:00 ч.
14. Дата на влизане в сила на настоящите Общи условия
Настоящите Общи условия са обявени на уебсайта www.spelta.biz на 20 август 2016г. и влизат в сила, считано от 20 август 2016 г., като се прилагат за всички поръчки за покупка, подадени на или след тази дата.
Договора се счита сключен включително в случаите на т. 9.1. когато двете страни постигнат пълно съгласие относно всяка от клаузите на договора, включително цена, срок за изработка, доставка и начин на плащане.